Rīdzinieka karte

Piedāvājumi

Metrum

Piedāvājums Atlaide

Metrum

Elektroniski reģistrējot “Rīdzinieka karti”, uzņēmuma METRUM klientiem tiek piemērota atlaide 15% apmērā mērniecības un teritorijas plānošanas pakalpojumiem:

- Zemes kadastrālā uzmērīšana (visā Latvijas teritorijā);
- Zemes ierīcības projektu izstrāde zemes īpašumu sadalei vai apvienošanai (visā Latvijas teritorijā);
- Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfiskā plāna izgatavošana mērogā 1:500 (visā Latvijas teritorijā);
- Izpilduzmērījumu veikšana būvniecības procesā (Rīgās reģionā un republikas nozīmes pilsētās);
- Detālplānojumu un Lokālplānojumu izstrāde un saskaņošana (visā Latvijas teritorijā).

Vairāk informācijas mūsu mājas lapā: www.metrum.lv

15%