Rīdzinieka karte

Riga Card noteikumi

Riga Card norēķinu sistēmas fizisko personu kontu aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi

 

1. NOTEIKUMOS IZMANTOTIE TERMINI

1.1. Emitents – SIA „Rīgas karte”, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā ar numuru 40003979933, juridiskā adrese Vīlandes iela 6-3, Rīga, LV-1010.

1.2. Sistēma – RIGA CARD norēķinu sistēma fiziskajām personām maksājumu veikšanai ar Emitenta emitētu elektronisko naudu, izmantojot mobilo tālruņu īsziņas, lietotnes vai citus elektroniskus risinājumus, kurus nodrošina Emitents.

1.3. Lietotājs – mobilā tālruņa vai citu elektronisku ierīču lietotājs, kas reģistrējies Sistēmā un izmanto to šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

1.4. Konts – Sistēmas sastāvdaļa, kas ietver informāciju par Lietotāja naudas daudzumu un veiktajiem darījumiem ar Riga Card kontu vai Rīdzinieka kartes kontu.

1.5. Tirgotājs – preču pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, kas noslēdzis līgumu par Sistēmas izmantošanu norēķinos un ir apņēmies pieņemt Emitenta emitēto elektronisko naudu kā maksāšanas līdzekli par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem u.c. maksājumiem.

1.6. Tīmekļa vietne – tīmekļa vietne ar adresi http://www.smsriga.lv.

1.7. Mobilā lietotne - ir lietojumprogrammatūra, kas darbojas viedtālruņos, planšetdatoros, e-lasītājos, iPod u.c. ierīcēs. Lietotnes darbojas neatkarīgi no citām ierīcēm vai sistēmām.

 

2. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

2.1. Riga Card norēķinu sistēmas fizisko personu kontu aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka tās izmantošanas noteikumus un kārtību.

2.2. Noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem ar brīdi, kad Lietotājs Noteikumos noteiktajā kārtībā aktivizējis Kontu.

2.3. Kontā esošos līdzekļus ir iespējams izmantot norēķiniem ar Tirgotājiem.

2.4. Emitents ir tiesīgs izdarīt grozījumus šajos Noteikumos vienpusējā kārtībā. Grozījumi kļūst saistoši Lietotājam ar to publicēšanas brīdi Tīmekļa vietnē.

2.5. Sistēmas lietošanā Lietotājam ir saistoša Sistēmas Lietošanas pamācība, kas ir pieejama Tīmekļa vietnē.

2.6. Sistēmas izmantošanai Lietotājs uz tālruņa numuru 8585 nosūta īsziņu, kuras komandas norādītas vietnē https://smsriga.rigassatiksme.lv/info/komandas.

                                                               

3. SISTĒMAS AKTIVIZĒŠANAS NOTEIKUMI

3.1.Sistēma tiek aktivizēta, veicot Lietotāja reģistrāciju Tīmekļa vietnē vai Mobilajā lietotnē, vai, nosūtot īsziņu ar tekstu JAUNS vai piezvanot uz tālruņa numuru 8585.

3.2. Sistēmas aktivizēšanu Lietotājs veic, iepazīstoties un apstiprinot piekrišanu šiem Noteikumiem, pirmo reizi autorizējoties Tīmekļa vietnē vai Mobilajā Lietotnē.

3.3. Kontu var atvērt Latvijas Republikā reģistrēto mobilo operatoru SIA „Bite Latvija”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons” vai SIA „TELE2” un šo operatoru atbalstītie virtuālo mobilo sakaru operatoru klienti ar pēcapmaksas vai priekšapmaksas pieslēgumu.

3.5. Visām darbībām Sistēmā kā Lietotāja identifikators tiek izmantots viņa mobilā tālruņa numurs. Vienam mobilā tālruņa numuram Sistēmā tiek izveidots viens lietotāja profils. Vienu un to pašu lietotāja profilu ir atļauts lietot paralēli vairākās ierīcēs.

3.6. Veicot darbības Tīmekļa vietnē vai Mobilajā lietotnē, Lietotājs apliecina savu identitāti, autorizācijas logā ievadot sava mobilā tālruņa numuru un savu pieejas kodu.

 

4. RĪDZINIEKA KARTES KONTA AKTIVIZĒŠANAS NOTEIKUMI

4.1.Lai aktivizētu Rīdzinieka kartes kontu Lietotājam jābūt reģistrētam Rīdzinieka kartes portālā www.ridziniekakarte.lv un viņam jābūt derīgai Rīdzinieka kartei.

4.2. Rīdzinieka kartes konta aktivizēšana notiek, veicot Rīdzinieka kartes konta autentifikāciju ar Sistēmas piedāvāto internetbankas starpniecību (BankLink).

4.3. Papildināt Rīdzinieka kartes kontu Lietotājs var Rīdzinieka kartes portālā.

4.4. Vispārīgie Rīdzinieka kartes konta lietošanas noteikumi pieejami www.ridziniekakarte.lv.

 

5. RIGA CARD KONTA PAPILDINĀŠANA UN LIETOŠANAS IZMAKSAS

5.1. Riga Card konta papildināšanu pirmo reizi Lietotājiem iespējams veikt pēc autorizācijas Tīmekļa vietnē un/vai  Mobilajā lietotnē.

5.2. Lietotājs papildina Riga Card kontu, izmantojot kredītiestādes izdotu maksājuma karti vai Sistēmai pieslēgtu kredītiestādes internetbanku.

5.3. Emitents var noteikt citas Riga Card konta papildināšanas vietas un veidus, ievietojot informāciju Tīmekļa vietnē un/vai Mobilajā Lietotnē.

5.4. Emitents papildina Lietotāja Riga Card kontu atbilstoši iemaksātās naudas monetārajai vērtībai uzreiz pēc maksājuma apstrādes.

5.5. Riga Card konta papildināšanas minimālā summa ir 3,00 EUR (trīs eiro un 00 centi).

5.6. Riga Card konta papildināšanas maksimālā summa ir 70,00 EUR (septiņdesmit eiro un 00 centi).

5.7. Riga Card konta kopējā summa pēc papildināšanas nedrīkst pārsniegt 140,00 EUR (simts četrdesmit eiro un 00 centi). Ja Konta kopējā summa pārsniegs noteikto limitu, Lietotājs par to tiks informēts ar informatīvu paziņojumu Tīmekļa vietnē un/vai Mobilajā Lietotnē vai saņemot īsziņu, un Konta papildināšana netiks veikta.

5.8. Par Riga Card konta papildināšanu Lietotājs saņem automātisku apstiprinājumu.

5.9. Pieslēdzot Sistēmai Rīdzinieka karti, Riga Card konta atlikums tiek automātiski pārskaitīts uz Rīdzinieka kartes kontu, un Lietotājs turpmākiem norēķiniem izmanto Rīdzinieka kartes kontu.

 

6. RĪDZINIEKA KARTES UN RIGA CARD KONTA LIETOŠANAS SISTĒMĀ

6.1. Sistēma izmantošana ir bez maksas, izņemot  ja tiek piemērotas noteiktās maksas saskaņā ar Sistēmas lietošanas cenrādi un Lietotājs papildus izvēlas Sistēmas maksas pakalpojumus, par ko viņš tiek informēts Tīmekļa vietnē un/vai Mobilajā lietotnē.

6.2. Gadījumā, ja Lietotājs izvēlas Sistēmas maksas pakalpojumus, samaksa par tiem tiek ieturēta no Riga Card vai no Rīdzinieka kartes konta, ja Rīdzinieka karte ir pievienota Sistēmai.

6.3. Norēķinoties ar Tirgotāju par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, tiek piemērots Tirgotāja noteiktais preču vai pakalpojumu cenrādis.

6.4. Par Sistēmai nosūtītajām īsziņām Lietotājam jāveic apmaksa saskaņā ar sava mobilo sakaru operatora noteiktajiem tarifiem.

6.5. Izmantojot Riga Card vai Rīdzinieka kartes kontu norēķiniem, Sistēma samazina kontu atlikumu par Tirgotājam maksājamo summu un attiecīgo Emitenta pakalpojumu summu. Gadījumā, ja Riga Card vai Rīdzinieka kartes konta atlikums nav pietiekams, lai veiktu apmaksu, Sistēma Lietotāju informē, nosūtot informāciju Lietotājam uz Mobilo lietotni un/vai īsziņu.

6.6. Visas papildus izmaksas, kuras var rasties Lietotājam, izmantojot Sistēmu un norēķinoties ar Tirgotāju par sniegto pakalpojumu, papildus šiem Noteikumiem tiek norādītas Tīmekļa vietnē un/vai Mobilajā Lietotnē.

 

7. KONTA BLOĶĒŠANA UN ELEKTRONISKĀS NAUDAS ATGRIEŠANA

7.1. Emitentam vienpusēji, bez iepriekšējas paziņošanas Lietotājam, ir tiesības bloķēt Kontu un Lietotāja darbības Sistēmā, ja Lietotājs ir pārkāpis šos Noteikumus vai radies pamatots iemesls aizdomām, ka Sistēma tiek lietota nelegālām vai prettiesiskām darbībām, vai krāpnieciskos nolūkos, vai, lai legalizētu noziedzīgā ceļā iegūtus naudas līdzekļus. Konta darbība tiek bloķēta līdz brīdim, kamēr Emitents nav pilnībā pārliecinājies par pretējo. Ja iepriekš minētā informācija apstiprinās, Emitents ir tiesīgs vienpusēji, par to iepriekš nebrīdinot Lietotāju, pieņemt lēmumu par Lietotāja Konta slēgšanu vai citām darbībām, ja to pieprasa kompetentas valsts pārvaldes institūcijas, izziņas iestādes vai tiesa.

7.2. Lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī dzēst Mobilo Lietotni, ar to pārtraucot pakalpojuma izmantošanu, kā arī veikt tā darbības atjaunošanu.

7.3. Lietotājam ir tiesības pieprasīt Kontā esošās elektroniskās naudas atpirkšanu, iesniedzot rakstisku iesniegumu par elektroniskās naudas atpirkšanu Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centrā. Lietotājs kopā ar iesniegumu uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

7.4. Elektroniskās naudas atpirkšana no Rīdzinieka kartes konta notiek saskaņā ar Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” Elektroniskā maka aktivizēšanas un izmantošanas noteikumiem, kuri publicēti https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/normativie-dokumenti/.

7.4.  Elektronisko naudu no Riga Card konta Emitents atpērk, pārskaitot naudu uz Lietotāja norādīto kredītiestādes norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža.

 

8. LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Lietotājam ir pienākums pirms pirmreizējās autorizācijas Tīmekļa vietnē vai Mobilajā Lietotnē iepazīties ar šiem Noteikumiem. Pirmo reizi autorizējoties, ievadot savu tālruņa numuru un pieejas kodu, tiek pieņemts, ka Lietotājs apliecina brīvi izteiktu, nepārprotamu un tiešu gribu, kā arī piekrīt šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot, veicot visas turpmākās darbības, izmantojot šo Sistēmu. Šie Noteikumi tiek uzskatīti par saistošiem visām Lietotāja darbībām, pārskaitījumiem, rīkojumiem, maksājumiem, maksājumu uzdevumiem, iesniegumiem, kā arī citām darbībām no to apstiprināšanas brīža.

8.2.  Lietotājam ir tiesības pieprasīt no Emitenta Konta esošo līdzekļu atpirkšanu.

8.3. Lietotāja darbības Sistēmā, kas satur norādes par darījumu atbilstoši Sistēmas nosacījumiem, ir pielīdzināma Lietotāja brīvi izteiktai, nepārprotamai un tiešai gribai veikt attiecīgas darbības Sistēmā un tiek uzskatīta par Lietotājam saistošu.

8.4. Lietotājs apņemas rūpīgi glabāt un aizsargāt sava Konta pieejas kodu. Lietotājam ir jāpieliek visas pūles, lai novērstu nesankcionētu sava mobilā tālruņa nonākšanu trešo personu rīcībā, kā rezultātā ir iespējams veikt nesankcionētas darbības ar Lietotāja Sistēmas kontu.

8.5. Lietotājs ir atbildīgs par radītiem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kuras veiktas līdz Konta bloķēšanas brīdim izmantojot Sistēmu.

8.6. Lietotājs ir atbildīgs par Emitentam sniegtās informācijas pareizību un par zaudējumiem un kaitējumu, kas nodarīts sakarā ar kļūdainas vai nepietiekamas informācijas sniegšanu Emitentam. Tie ietver darījuma uzdevumu un šo darījuma uzdevumu precizitāti. Maksājuma uzdevumi, rīkojumi un pieteikumi tiek izpildīti, pamatojoties uz Lietotāja sniegto informāciju. Emitents nav atbildīgs par Lietotāja sniegtās informācijas pārbaudi vai papildināšanu.

8.7. Lietotājam ir pienākums sekot līdzi sava Konta stāvoklim. Gadījumā, ja Lietotāja Kontā nav līdzekļu, Emitentam ir tiesības neveikt turpmākus darījumus ar Lietotāja Kontu, kā arī gadījumā, ja Konta atlikums tiek iztērēts brīdī, kad tiek saņemts Tirgotāja pakalpojums, apmaksa par šāda pakalpojuma sniegšanu tiek pārtraukta. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai Kontā būtu pietiekams Konta atlikums maksājumu veikšanai. Ja Konta atlikums nav pietiekams vai ja Lietotāja iesniegtā informācija  nav pietiekama (Mobilajā lietotnē vai īsziņā), vai arī ja maksājuma summa pārsniedz maksimālo vai ir mazāka par minimālo maksājumu limitu, ja tāds ir noteikts, vai arī ja maksājuma uzdevums kāda cita iemesla dēļ nav piemērots maksājuma veikšanai ar Sistēmas palīdzību, Emitentam ir tiesības neizpildīt maksājumu. Emitents nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kas šajā sakarā radies Lietotājam.

8.8. Lietotājs piekrīt, ka Emitents ir tiesīgs ierakstīt un apstrādāt visu informāciju (tai skaitā sarunas), kas ir nodota, lietojot Sistēmas pakalpojumus, un reģistrēt Lietotāja veiktās darbības, izmantojot Sistēmu, un, ja nepieciešams, izmantot šo informāciju veikto darījumu pamatošanai un pierādīšanai.

8.9. Lietotājs piekrīt tam, ka viņš ir brīdināts par to, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka Lietotājs izmanto Sistēmu krāpnieciskos nolūkos, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai vai jebkurām citām prettiesiskām darbībām, tad Emitents veiks visas nepieciešamās darbības, lai pārtrauktu Lietotāja prettiesisko rīcību, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 

9. EMITENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1. Emitents nav atbildīgs par Tirgotāja preču vai pakalpojumu trūkumiem, drošumu un atbilstību normatīviem aktiem. Visas prasības un pretenzijas saistībā ar iepriekš minēto ir ceļamas tieši pret attiecīgo Tirgotāju vai citām personām, kas atbild par preču un pakalpojumu drošumu, trūkumiem vai atbilstību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Emitents nav atbildīgs par Tirgotāju darbībām vai bezdarbību, kā arī nesniedz Lietotājam nekādas garantijas un apliecinājumus attiecībā uz Tirgotāju un tā tirgotajām precēm vai pakalpojumiem. Lietotājs uzņemas visu darījumu risku ar Tirgotāju.

9.3. Emitents atbild šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā par Lietotāja Kontā esošajiem līdzekļiem, to saglabāšanu un par kļūdaini izpildītiem darījumiem, ja tas saistīts ar līdzekļu pazušanu vai kļūdaini izpildītais darījums ir radies Sistēmas trūkumu vai nepareizas darbības rezultātā, izņemot, ja attiecīgo trūkumu vai nepareizo darbību izraisījis pats Lietotājs vai tas radies trešās personas apzinātas rīcības rezultātā. Emitents nav atbildīgs par Lietotājam radītajiem netiešajiem zaudējumiem un negūto peļņu.

9.4. Emitenta atbildība pret Lietotāju tiek noteikta saskaņā ar šiem Noteikumiem nepārsniedzot summu, kas atbilst Konta ekvivalentai monetārajai vērtībai, ko Emitenta vainas dēļ zaudējis Lietotājs.

9.5. Emitents ir atbrīvots no atbildības par pilnīgu vai daļēju savu saistību neizpildi, ja tāda neizpilde ir nepārvaramas varas apstākļu sekas.

9.6. Emitents nodrošina Lietotāju ar Kontā veikto darījumu pārskatu par visu Konta izmantošanas periodu kopš tā aktivizēšanas. Pārskati ir pieejamas Tīmekļa vietnē Lietotājam autorizējoties.

9.7. Ja Lietotāja Konta atlikums ir mazāks kā noteiktā samaksa par Lietotāja izvēlētajiem Sistēmas maksas pakalpojumiem, Emitents šos pakalpojumus nenodrošina.

9.8. Emitents neatbild par nenotikušu darījumu, nesaņemtu pakalpojumu vai preci kādas trešās personas vainas dēļ, tajā skaitā saistībā ar mobilo sakaru operatora tehniskajām problēmām.

9.9. Gadījumā, ja pēc Lietotāja pieprasījuma no Lietotāja Konta tiek veikts līdzekļu pārskaitījums uz kredītiestādes kontu, Emitents ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja jebkādu informāciju, kas pēc Emitenta uzskata ir nepieciešama, lai identificētu Lietotāju un viņa saistību ar Kontu. Emitentam ir pienākums izpildīt minēto naudas līdzekļu pārvedumu tikai pēc tam, kad Emitents ir pārliecinājies par Lietotāja identitāti un Konta piederību Lietotājam.

9.10. Emitentam ir tiesības informēt Lietotāju, piezvanot, nosūtot īsziņu vai vēstuli uz Lietotāja elektroniskā pasta adresi, par izmaiņām, uzlabojumiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar Sistēmas izmantošanu.

9.11. Emitentam ir tiesības noteikt papildus ierobežojumus, ja Lietotājs izvēlas Sistēmas maksas pakalpojumus, par to iepriekš informējot Lietotāju pie attiecīgā pakalpojuma apraksta Tīmekļa vietnē.

 

10. EMITENTA UN LIETOTĀJA LĪGUMS

10.1 Šie Noteikumi ir uzskatāmi par juridiski nozīmīgu vienošanos (līgumu) starp Emitentu un Lietotāju, kas stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir aktivizējis Kontu.

10.2. Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

10.3. Līgums tiek izbeigts ar konkludentām darbībām, kas izpaužas kā Lietotāja Konta slēgšana.

10.4. Aktivizējot un papildinot kontu, Lietotājs apliecina, ka tam nav tiesisku šķēršļu uzņemties tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem, un ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos izpildīt.

10.5. Pakalpojuma lietošana vai citas šajos Noteikumos vai normatīvajos aktos paredzētas Lietotāja darbības vai Sistēmas risinājumu lietošanas uzsākšana no Lietotāja puses ir uzskatāma par Lietotāja piekrišanu šiem Noteikumiem un pati par sevi nodibina līgumisku saistību starp Lietotāju un Emitentu.

 

11. DATU AIZSARDZĪBA

11.1. Emitents apstrādā un uzglabā tikai tos datus par darījumiem ar Lietotāja Kontu, kuri nepieciešami šo Noteikumu izpildei, Sistēmas uzturēšanai un darbībai.

11.2. Emitents nodrošina aizsargātu datu apmaiņu starp Lietotāja ierīci un Sistēmu.

11.3. Emitents ir tiesīgi veikt Lietotāju darbību apstrādi, tik cik tas ir nepieciešams šo Noteikumu izpildei, Sistēmas uzturēšanai un darbībai, kā arī normatīvajos aktos un kontroles iestāžu priekšrakstos ietverto prasību izpildei.

11.4. Lietotāju datu apstrāde tiks veikta šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos un Noteikumos paredzētajiem mērķiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

 

12. CITI NOTEIKUMI

12.1. Noteikumiem un jautājumiem, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

12.2. Gadījumā, ja kāds no šo Noteikumu nosacījumiem zaudē spēku kāda iemesla dēļ, tai skaitā normatīvo aktu grozījumu rezultātā, tad šis nosacījums (ciktāl tas ir spēkā neesošs) nav piemērojams un tiek uzskatīts par neiekļautu Noteikumu tekstā, neietekmējot pārējos šo Noteikumu nosacījumus.

 

13. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

13.1. Šo noteikumu izpildes kontroli veic Elektronisko norēķinu un projektu daļas vadītājs.

 

Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 8.aprīlī.

-----------------------------

Riga Card norēķinu sistēmas juridisko personu kontu aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi

 

1. NOTEIKUMOS IZMANTOTIE TERMINI

1.1. Emitents – SIA „Rīgas karte”, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā ar numuru 40003979933, juridiskā adrese Vīlandes iela 6-3, Rīga, LV-1010.

1.2. Klients – Juridiska persona, kas ir noslēdzis Līgumu ar Emitentu par Sistēmas izmantošanu atbilstoši Noteikumiem.

1.3. Līgums – Klienta un Emitenta parakstīta vienošanas, ar kuru abas Puses apņemas ievērot šos noteikumus.

1.4. Sistēma – RIGA CARD norēķinu sistēma juridiskajām personām maksājumu veikšanai ar Emitenta emitētu elektronisko naudu, izmantojot mobilo tālruņu īsziņas, lietotnes vai citus elektroniskus risinājumus, kurus nodrošina Emitents.

1.5. Lietotājs – mobilā tālruņa vai citu elektronisku ierīču lietotājs, kuru Klients piesaista savam juridiskās personas Kontam Sistēmā, kā rezultātā Lietotājam tiek izveidots savs privātpersonu Konts maksājumu uzdevuma identificēšanai norēķiniem ar Klienta Kontu.

1.6. Konts – Sistēmas sastāvdaļa, kas ietver informāciju par Lietotāja naudas daudzumu un veiktajiem darījumiem ar Riga Card kontu vai Rīdzinieka kartes kontu.

1.7. Tirgotājs – preču pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, kas noslēdzis līgumu ar Emitentu par Sistēmas izmantošanu norēķinos un ir apņēmies pieņemt Emitenta emitēto elektronisko naudu kā maksāšanas līdzekli par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem u.c. maksājumiem.

1.8. Kredīta limits – Klientam piešķirtais papildus pieejamo līdzekļu apjoms norēķiniem Sistēmā.

1.9. Tīmekļa vietne – tīmekļa vietne ar adresi http://www.smsriga.lv.

1.10. Mobilā lietotne - ir lietojumprogrammatūra, kas darbojas viedtālruņos, planšetdatoros, e-lasītājos, iPod u.c. ierīcēs. Lietotnes darbojas neatkarīgi no citām ierīcēm vai sistēmām.

 

2. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

2.1. Riga Card norēķinu sistēmas juridisko personu kontu aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka tās izmantošanas noteikumus un kārtību.

2.2. Maksājumu veikšanai Klientam tiek atvērts juridiskās personas Konts, kurā ietverta informācija par piešķirtiem kredīta limitiem un kuram var piesaistīt neierobežotu Lietotāju skaitu.

2.3. Noteikumi ir saistoši Klientam un tā Lietotājiem ar brīdi, kad Klients ir parakstījis Līgumu un Noteikumos noteiktajā kārtībā aktivizējis juridiskās personas Kontu.

2.4. Kontā esošos līdzekļus ir iespējams izmantot norēķiniem ar Tirgotājiem.

2.5. Emitents ir tiesīgs izdarīt grozījumus šajos Noteikumos vienpusējā kārtībā. Grozījumi kļūst saistoši Lietotājam ar to publicēšanas brīdi Tīmekļa vietnē. 2.7. Sistēmas lietošanā Klientam un tā Lietotājiem ir saistoša Sistēmas Lietošanas pamācība, kas ir pieejama Tīmekļa vietnē.

2.6. Sistēmas izmantošanai Lietotājs uz tālruņa numuru 8585 nosūta īsziņu, kuras komandas norādītas vietnē https://smsriga.rigassatiksme.lv/info/komandas

2.7. Sistēmas izmantošanai Klients noslēdz Līgumu ar Emitentu.

 

3. SISTĒMAS AKTIVIZĒŠANAS NOTEIKUMI

3.1.Pirms Līguma parakstīšanas Klientam tiek atvērts juridiskās personas Konts Sistēmā un piešķirts lietotāja vārds un parole kas tiek izsniegti Klientam Līguma parakstīšanas brīdī.

3.2. Juridiskās personas Konta aktivizēšanu Klients veic, apstiprinot piekrišanu šiem Noteikumiem, pirmo reizi autorizējoties Tīmekļa vietnē.

3.3. Klientam ir tiesības patstāvīgi savam juridiskās personas Kontam piesaistīt Lietotājus, kuri ir Latvijas Republikā reģistrēto mobilo operatoru SIA „Bite Latvija”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons” vai SIA „TELE2” un šo operatoru atbalstītie virtuālo mobilo sakaru operatoru klienti ar pēcapmaksas vai priekšapmaksas pieslēgumu.

3.4. Visām darbībām ar Kontu kā Lietotāja identifikators tiek izmantots viņa mobilā tālruņa numurs.

3.5. Veicot darbības Tīmekļa vietnē, Klients apliecina savu identitāti, autorizācijas logā ievadot savu lietotāja vārdu un pieejas kodu.

3.6. Klients piekrīt, ka tā Kontam piesaistītā Lietotāja nosūtīts pieprasījums, kas satur norādes par darījumu, ir pielīdzināma Klienta brīvi izteiktai, nepārprotamai un tiešai gribai veikt attiecīgas darbības ar Klienta kontu un tiek uzskatīta par Klientam saistošu.

 

4. KONTA PAPILDINĀŠANAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Pēc Konta aktivizēšanas Klientam ir pieejami līdzekļi Kredīta limita apmērā.

4.2. Norēķinoties par pakalpojumiem, izmantojot Kredīta limitu, Klientam katra mēneša 1. (pirmajā) datumā tiek izrakstīts rēķins par iepriekšēja kalendārā mēneša laikā izmantoto Kredīta limitu, kurš tiek nosūtīts uz Klienta e-pastu un ievietots Tīmekļa vietnē.

4.3. Klientam ir saistoši Emitenta izrakstītie rēķini, kuri sagatavoti elektroniski un tie ir derīgi bez paraksta.

4.4. Klientam ir pienākums līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam apmaksāt Emitenta rēķinu par iepriekšējā kalendārā mēneša laikā izmantoto Kredīta limitu.

4.5. Gadījumā, ja Klients nav apmaksājis rēķinu tajā noteiktajā termiņā, Emitentam ir tiesības piemērot līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no rēķinā norādītās summas par katru kavējuma dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no savu saistību izpildes.

4.6. Klients var veikt juridiskās personas Konta papildināšanu un neizmantot Kredīta limitu, norēķinoties ar Tirgotāju par pakalpojumiem izmantojot juridiskās personas Kontā iepriekš iemaksātos līdzekļus.

4.7. Kredīta limits un juridiskās personas Kontā iepriekš papildinātie līdzekļi veido Klienta kopējo pieejamo līdzekļu summu norēķiniem Sistēmā.

4.8. Juridiskās personas Konta papildināšanu pirmo reizi Klientam iespējams veikt pēc autorizācijas Tīmekļa vietnē, izmantojot kredītiestādes izdotu maksājuma karti vai Sistēmai pieslēgto kredītiestādes internetbanku.

4.9. Emitents var noteikt citas Konta papildināšanas vietas un veidus, ievietojot informāciju Tīmekļa vietnē.

4.10. Emitents papildina Lietotāja Kontu atbilstoši iemaksātās naudas monetārajai vērtībai uzreiz pēc maksājuma apstrādes.

4.11. Konta papildināšanas minimālā summa 3,00 EUR (trīs eiro un 00 centi).

4.12. Viena Konta papildināšanas maksimālā summa ir 70,00 EUR (septiņdesmit eiro un 00 centi).

4.13. Konta atlikums pēc papildināšanas nedrīkst pārsniegt 140,00 EUR (simts četrdesmit eiro un 00 centi). Ja Konta atlikums veicot papildināšanu pārsniegs noteikto limitu, lietotājs par to tiks informēts ar informatīvu paziņojumu Tīmekļa vietnē un juridiskās personas Konta papildināšana netiks veikta.

4.14. Par izpildītu juridiskās personas Konta papildināšanu Klients saņem automātisku apstiprinājumu Tīmekļa vietnē.

4.15. Klients ir atbildīgs par līdzekļu pietiekamību Kontā, lai norēķinātos ar Tirgotāju. Gadījumā, ja Kontā pieejamie līdzekļu summa nav pietiekama, Klients tos var papildināt Tīmekļa vietnē, vai pieprasīt no Emitenta rēķinu izmantotā kredīta limita atmaksai.

4.16. Ja norēķinoties ar Tirgotāju Sistēmā par piedāvātajiem pakalpojumiem vai precēm, Klientam var būt papildus izdevumi, par tiem Klients tiek informēts Tīmekļa vietnē.

4.17. Kontā nepietiekamas līdzekļu summas gadījumā Emitentam ir tiesības neveikt turpmākus darījumus ar Klienta Kontu, kā arī gadījumā, ja Kontā pieejamo līdzekļu apmērs tiek pārsniegts brīdī, kad tiek sniegts pakalpojums, kam piemēro apmaksu atkarībā no laika uzskaites, šāda pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta.

4.18. Jebkura summa, kas papildinot Kontu tiek ieskaitīta Klienta Kontā, vispirms tiek izmantota līgumsoda dzēšanai, pēc tam Klienta izmantotā Kredīta limita dzēšanai un visbeidzot Klienta Konta papildināšanai.

 

5. KONTA IZMANTOŠANAS IZMAKSAS

5.1. Sistēma izmantošana ir bez maksas, izņemot ja tiek piemērotas noteiktās maksas saskaņā ar Sistēmas lietošanas cenrādi un Klients vai Lietotājs papildus izvēlas Sistēmas maksas pakalpojumus, par ko viņš tiek informēts Tīmekļa vietnē un/vai Mobilajā lietotnē.

5.2. Gadījumā, ja Klients vai Lietotājs izvēlas Sistēmas maksas pakalpojumus, samaksa par tiem tiek ieturēta no Klienta Konta.

5.3. Norēķinoties ar Tirgotāju par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, tiek piemērots Tirgotāja noteiktais preču vai pakalpojumu cenrādis.

5.4. Par Sistēmai nosūtītajām īsziņām Lietotājam jāveic apmaksa saskaņā ar sava mobilo sakaru operatora noteiktajiem tarifiem.

5.6. Izmantojot Kontu norēķiniem, Sistēma samazina Konta atlikumu par Tirgotājam maksājamo summu un attiecīgo Emitenta pakalpojumu summu. Gadījumā, ja Konta atlikums nav pietiekams, lai veiktu apmaksu, Sistēma Lietotāju informē, nosūtot īsziņu uz Lietotāja tālruņa numuru.

5.7. Visas papildus izmaksas, kuras var rasties Klientam izmantojot Sistēmu un norēķinoties ar Tirgotāju par sniegto pakalpojumu, papildus šiem Noteikumiem tiek norādītas Tīmekļa vietnē.

 

6. KONTA BLOĶĒŠANA UN ELEKTRONISKĀS NAUDAS ATGRIEŠANA

6.1. Emitentam vienpusēji, bez iepriekšējas paziņošanas Klientam, ir tiesības bloķēt Kontu un Klienta un to Lietotāju darbības Sistēmā, ja Klients vai to Lietotāji ir pārkāpuši šos Noteikumus vai radies pamatots iemesls aizdomām, ka Sistēma tiek lietota nelegālām vai prettiesiskām darbībām, vai krāpnieciskos nolūkos, vai, lai legalizētu noziedzīgā ceļā iegūtus naudas līdzekļus. Konta darbība tiek bloķēta līdz brīdim, kamēr Emitents nav pilnībā pārliecinājies par pretējo. Ja iepriekš minētā informācija apstiprinās, Emitents ir tiesīgs vienpusēji, par to iepriekš nebrīdinot Klientu, pieņemt lēmumu par Klienta Konta slēgšanu vai citām darbībām, ja to pieprasa kompetentas valsts pārvaldes institūcijas, izziņas iestādes vai tiesa.

6.2. Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī Tīmekļa vietnē bloķēt Konta darbību, kā arī veikt tā darbības atjaunošanu.

6.3. Klientam ir tiesības pieprasīt Kontā esošās elektroniskās naudas atpirkšanu, iesniedzot rakstisku iesniegumu par elektroniskās naudas atpirkšanu Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centrā. Klienta pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un iesniedz dokumentu, kas apliecina tiesības veikt attiecīgas darbības Klienta vārdā.

6.4. Emitents atpērk Kontā esošos līdzekļus, pārskaitot tos uz Klienta norādīto bankas norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

 

7. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Klientam jānodrošina, ka Lietotājs izmantojot Kontu ievēros Noteikumus.

7.2. Klientam ir tiesības, izmantojot Sistēmu, veikt neierobežotu skaitu Konta papildināšanu, ievērojot Noteikumos noteiktos limitus.

7.3. Klientam ir tiesības pieprasīt no Emitenta Konta esošo līdzekļu atpirkšanu.

7.4. Klienta un Lietotāja darbības Sistēmā, kas satur norādes par darījumu atbilstoši Sistēmas nosacījumiem, ir pielīdzināma Klienta brīvi izteiktai, nepārprotamai un tiešai gribai veikt attiecīgas darbības Sistēmā un tiek uzskatīta par Lietotājam saistošu.

7.5. Klients apņemas rūpīgi glabāt un aizsargāt sava Konta piekļuves kodu. Klientam ir jāpieliek visas pūles, lai novērstu paroles, kā arī nesankcionētu Lietotāja mobilā tālruņa vai tā SIM kartes nonākšanu trešo personu rīcībā, kā rezultātā ir iespējams veikt nesankcionētas darbības ar Klienta Kontu.

7.6. Klients ir atbildīgs par radītiem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kuras veiktas līdz Konta bloķēšanas brīdim izmantojot Kontu.

7.7. Klients ir atbildīgs par Emitentam sniegtās informācijas pareizību un par zaudējumiem un kaitējumu, kas nodarīts sakarā ar kļūdainas vai nepietiekamas informācijas sniegšanu Emitentam. Tie ietver darījuma uzdevumu un šo darījuma uzdevumu precizitāti. Maksājuma uzdevumi, rīkojumi un pieteikumi tiek izpildīti, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju. Emitents nav atbildīgs par Klienta sniegtās informācijas pārbaudi vai papildināšanu.

7.8. Klientam ir pienākums sekot līdzi sava Konta stāvoklim. Gadījumā, ja Klienta Kontā nav līdzekļu, Emitentam ir tiesības neveikt turpmākus darījumus ar Klienta Kontu, kā arī gadījumā, ja Kontā pieejamie līdzekļi tiek iztērēti brīdī, kad tiek saņemts Tirgotāja pakalpojums, apmaksa par šāda pakalpojuma sniegšanu tiek pārtraukta. Klients ir atbildīgs par to, lai Kontā būtu pietiekami pieejamie līdzekļi maksājumu veikšanai. Ja Konta pieejamie līdzekļi nav pietiekami, vai ja, Lietotāja īsziņā ietvertā informācija nav pietiekama, vai arī ja maksājuma summa pārsniedz maksimālo vai ir mazāka par minimālo maksājumu limitu, ja tāds ir noteikts, vai arī ja maksājuma uzdevums kāda cita iemesla dēļ nav piemērots maksājuma veikšanai ar Sistēmas palīdzību, Emitentam ir tiesības neizpildīt maksājumu. Emitents nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kas šajā sakarā radies Klientam.

7.9. Klients piekrīt, ka Emitents ir tiesīgs ierakstīt un apstrādāt visu informāciju (t.sk. sarunas), kas ir nodota, lietojot Sistēmas pakalpojumus, un reģistrēt Klienta un Lietotāja veiktās darbības, izmantojot Sistēmu, un, ja nepieciešams, izmantot šo informāciju veikto darījumu pamatošanai un pierādīšanai.

7.10. Klients ir informēts un brīdināts par to, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka Klients un/vai Lietotājs izmanto Sistēmu krāpnieciskos nolūkos, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai vai jebkurām citām prettiesiskām darbībām, tad Emitents veiks visas nepieciešamās darbības, lai pārtrauktu Klienta un/vai Lietotāja prettiesisko rīcību, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

7.11. Klients apņemas, līdz ar Klienta autorizāciju Sistēmā tiek apliecināta Klienta identitāte. Sistēmas pieprasīto autorizācijas datu ievadīšana ir pielīdzināma klienta paraksta tiesīgas personas parakstam. Visi turpmāk veikti maksājumi, rīkojumi, iesniegumi, kā arī citas veiktās darbības tiek uzskatītas par Klientam saistošām.

7.12. Klientam ir pienākums nekavējoties paziņot Emitentam par jebkurām izmaiņām attiecībā uz Klienta atbildīgo personu, kas noradīta Līgumā, nosūtot informāciju elektroniski uz smsriga@rigaskarte.lv.

 

8. EMITENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Emitents nav atbildīgs par Tirgotāja preču vai pakalpojumu trūkumiem, drošumu un atbilstību normatīviem aktiem. Visas prasības un pretenzijas saistībā ar iepriekš minēto ir ceļamas tieši pret attiecīgo Tirgotāju vai citām personām, kas atbild par preču un pakalpojumu drošumu, trūkumiem vai atbilstību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. Emitents nav atbildīgs par Tirgotāju darbībām vai bezdarbību, kā arī nesniedz Klientam nekādas garantijas un apliecinājumus attiecībā uz Tirgotāju un tā tirgotajām precēm vai pakalpojumiem. Klients un Lietotājs uzņemas visu darījumu risku ar Tirgotāju.

8.3. Emitents atbild šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā par Klienta Kontā esošajiem līdzekļiem, to saglabāšanu un par kļūdaini izpildītiem darījumiem, ja tas saistīts ar līdzekļu pazušanu vai kļūdaini izpildītais darījums ir radies Sistēmas trūkumu vai nepareizas darbības rezultātā, izņemot, ja attiecīgo trūkumu vai nepareizo darbību izraisījis pats Lietotājs vai Klients, vai tas radies trešās personas apzinātas rīcības rezultātā. Emitents nav atbildīgs par Klientam un/vai Lietotājiem radītajiem netiešajiem zaudējumiem un negūto peļņu.

8.4. Emitenta atbildība pret Klientu tiek noteikta saskaņā ar šiem Noteikumiem nepārsniedzot summu, kas atbilst Konta pieejamiem līdzekļiem, izņemot Kredīta limitu, ko Emitenta vainas dēļ zaudējis Klients.

8.5. Emitents ir atbrīvots no atbildības par pilnīgu vai daļēju savu saistību neizpildi, ja tāda neizpilde ir nepārvaramas varas apstākļu, sekas.

8.6. Emitents nodrošina Klientu ar Kontā veikto darījumu pārskatu par visu Konta izmantošanas periodu kopš tā aktivizēšanas. Pārskati ir pieejamas Tīmekļa vietnē Klientam autorizējoties.

8.7. Ja Klienta Konta pieejamie līdzekļi ir mazāki kā noteiktā samaksa par Lietotāja izvēlētajiem Sistēmas maksas pakalpojumiem, Emitents šos pakalpojumus nenodrošina.

8.8. Emitents neatbild par nenotikušu darījumu, nesaņemtu pakalpojumu vai preci kādas trešās personas vainas dēļ, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar mobilo sakaru operatora tehniskajām problēmām.

8.9. Emitentam ir tiesības informēt Klientu un/vai Lietotāju, piezvanot, nosūtot īsziņu vai vēstuli uz Klienta elektroniskā pasta adresi, par izmaiņām, uzlabojumiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar Sistēmas izmantošanu.

8.10. Emitentam ir tiesības noteikt papildus ierobežojumus, ja Klients izvēlas Sistēmas maksas pakalpojumus, par to iepriekš informējot Klientu pie attiecīgā pakalpojuma apraksta Tīmekļa vietnē.

8.11. Emitents neatbild par Tirgotāju noteiktām preču un pakalpojumu cenām, to izmaiņām un paziņošanu Klientam par cenu izmaiņām.

8.12. Emitentam ir tiesības pēc Tirgotāja pamatota pieprasījuma sniegt informāciju par Klienta veiktajiem darījumiem saistībā ar šī Tirgotāja sniegto pakalpojumu vai piegādāto preču apmaksu.

8.13. Emitentam, iepriekš brīdinot Klientu, ir tiesības nodot informāciju par Klienta parāda saistībām pret Emitentu, kā arī Klienta parāda saistību piedziņas tiesības trešajām personām.

8.14. Emitents, pēc Klienta rakstiska iesnieguma izskatīšanas, var piešķirt Klientam Kredīta limitu vai to palielināt. Emitentam ir tiesības mainīt klientam piešķirto Kredīta limitu.

8.15. Emitentam ir tiesības pārtraukt turpmāku savu pakalpojumu nodrošināšanu Klientam, gadījumā, ja Klients neizpilda un/vai pārkāpj Līguma noteiktās saistības.

 

9. EMITENTA UN LIETOTĀJA LĪGUMS

9.1 Šie Noteikumi ir uzskatāmi par juridiski nozīmīgu vienošanos (līgumu) starp Emitentu un Klientu, kas stājas spēkā ar brīdi, kad Klients ir parakstījis Līgumu un aktivizējis Kontu.

9.2. Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

9.3. Jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma par to rakstveidā paziņojot otrai pusei 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

9.4. Līgums tiek izbeigts ar konkludentām darbībām, kas izpaužas kā Klienta Konta slēgšana.

9.5. Līguma izbeigšanās gadījumā Klientam ir pienākums Klienta kontā ieskaitīt summu tādā apmērā, lai segtu Klienta konta negatīvo atlikumu, vai pieteikt Emitentam kontā esošo naudas līdzekļu atpirkšanu.

9.6. Emitentam ir tiesības nekavējoties vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma gadījumā, ja Klients ir kavējis Līguma noteikto saistību izpildi ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas.

9.7. Aktivizējot un papildinot kontu, Klients apliecina, ka tam nav tiesisku šķēršļu uzņemties tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem un ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos izpildīt.

9.8. Pakalpojuma lietošana vai citas šajos Noteikumos vai normatīvajos aktos paredzētas Klienta un/vai Lietotāja darbības vai Sistēmas risinājumu lietošanas uzsākšana no Klienta un/vai Lietotāja puses ir uzskatāma par Klienta un/vai Lietotāja piekrišanu šiem Noteikumiem un pati par sevi nodibina līgumisku saistību starp Klientu, Lietotāju un Emitentu.

 

10. DATU AIZSARDZĪBA

10.1. Emitents apstrādā un uzglabā tikai tos datus par darījumiem ar Klienta Kontu, kuri nepieciešami šo Noteikumu izpildei, Sistēmas uzturēšanai un darbībai.

10.2. Emitents nodrošina aizsargātu datu apmaiņu starp Klienta un/vai Lietotāja ierīci un Sistēmu.

10.3. Emitents ir tiesīgi veikt Klientu un/vai Lietotāju darbību apstrādi, tik cik tas ir nepieciešams šo Noteikumu izpildei, Sistēmas uzturēšanai un darbībai, kā arī normatīvajos aktos un kontroles iestāžu priekšrakstos ietverto prasību izpildei.

10.4. Klientu un/vai Lietotāju datu apstrāde tiks veikta šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos un Noteikumos paredzētajiem mērķiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

 

11. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

11.1. Jebkuras pretenzijas un prasības attiecībā uz pakalpojumiem, pieteikumiem, līgumiem, maksājumu uzdevumiem vai rīkojumiem ir nekavējoties vai ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc darījuma datuma jāiesniedz rakstveidā Emitentam.

11.2. Emitents izskata pieteikto pretenziju un sniedz atbildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

11.3. Visas sūdzības, pretenzijas un iesniegumi saistībā ar šo Noteikumu izpildi iesniedzami Emitentam rakstiskā veidā vai nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi autostavvietas@rigassatiksme.lv.

11.4. Visi strīdi, kas rodas no Līguma un nevar tikt noregulēti savstarpēju pārrunu ceļā, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

11.5. Līgumam tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.

11.6. Ja Emitenta izsniegtā rēķina apmaksa ir nokavēta par vairāk kā 60 (sešdesmit) dienām, tad Emitents ir tiesīgs nodot prasījuma tiesības par parāda piedziņu no Klienta jebkuram parādu piedziņas uzņēmumam vai citai trešajai personai. Klients ir piekritis, ka parāda nesamaksāšanas gadījumā Emitents ir tiesīgs nodot parāda piedzīšanai nepieciešamo informāciju, tajā skaitā personas datus, trešajām personām, kas drīkst šos datus apstrādāt saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām, ieskaitot datu publiskošanu.

 

12. CITI NOTEIKUMI

12.1. Noteikumiem un jautājumiem, kas nav atrunāti šajos Noteikumos piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

12.2. Gadījumā, ja kāds no šo Noteikumu nosacījumiem zaudē spēku kāda iemesla dēļ, tai skaitā normatīvo aktu grozījumu rezultātā, tad šis nosacījums (ciktāl tas ir spēkā neesošs) nav piemērojams un tiek uzskatīts par neiekļautu Noteikumu tekstā, neietekmējot pārējos šo Noteikumu nosacījumus.

 

13. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

13.1. Šo noteikumu izpildes kontroli veic Elektronisko norēķinu un projektu daļas vadītājs.

 

Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 8.aprīlī.